+ 359 2 8705054   office@pazariiztok.com

София, ул. "Сирак Скитник" №9

Текущи търгове и конкурси

1. Уведомление до класираните участници в публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на недвижим имот (незастроен терен), с площ 2889 кв.м., находящ се в гр. София, р - н “Студентски”, ул. “Акад. Стефан Младенов”, ПИ с идентификатор № 68134.1601.3596 по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-258/28.07.2020г. на изпълнителния директор на АГКК, представляващ УПИ I “за базар и озеленяване“ кв.72, м. „Студентски град“, собственост на “Пазари Изток” ЕАД, проведен съгласно разпоредбите на Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала

УВЕДОМЛЕНИЕ